Verbindend Verklaringen Kennis in je Kas periode 2023-2025

De door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erkende Brancheorganisatie Sierteeltproducten en Brancheorganisatie G&F Nederland hebben gezamenlijk een programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas (KijK).

Kennis in je Kas, kortweg KijK, betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor de drie innovatieprogramma’s: Kas als Energiebron (Energie), Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid (Plantgezondheid) en Glastuinbouw Waterproof (Water).
Meer kennis en inzicht door middel van onderzoek en innovatie, wat voortkomt uit Stichting KijK, betekent betere ondersteuning van de bedrijfsspecifieke keuzes voor een glastuinbouwondernemer. Dit draagt direct bij aan het verdienmodel én aan maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering voor de glastuinbouwsector.

Alle glastuinbouwbedrijven
Het Ministerie van LNV heeft eind december 2022 Verbindend Verklaringen afgeven voor de periode 2023-2025, waardoor álle glastuinbouwbedrijven meebetalen aan het gewasoverstijgende innovatieonderzoek en dus mede aan de toekomst van u en de sector. Dus óók de bedrijven die geen lid zijn van Glastuinbouw Nederland of een afzetorganisatie betalen mee.
De besluiten omtrent het verbindend verklaren van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie door de brancheorganisaties G&F en Sierteelt hebben betrekking op het ‘Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas 2023-2025’.

Ruud Paauwe, directeur Stichting KijK
Henny van Gurp, programmamanager Stichting KijK

 

Meer nieuws