Praktijkgestuurd

Besluitvorming

Hoe vindt de besluitvorming met betrekking tot de onderzoeksprojecten van Kennis in je Kas plaats? Het wordt toegelicht in deze video. In de infographic staan meer details over het beoordelingstraject van de onderzoeksvoorstellen.

Programmaraad

Kennis in je Kas werkt praktijkgestuurd. Het is van én voor ondernemers. De programmaraad Kennis in je Kas bestaat uit ondernemers, vijf uit de glasgroente en vier uit de sierteelt, in verhouding tot het areaal in de sector. De programmaraad gaat over de hoofdlijnen van het onderzoek, het financieel beheer en de honorering van projecten. De leden van de programmaraad zetten zich er voor in dat de uitgangspunten van Kennis in je Kas gewaarborgd blijven.

Ondernemers aan het stuur

De programmaraad krijgt advies van de ondernemersgroepen Kas als Energiebron, Plantgezondheid en Water van Glastuinbouw Nederland. Ook deze ondernemersgroepen bestaan uit ondernemers die goed ingevoerd zijn op het thema waarvoor ze aan de lat staan. De ondernemersgroepen beoordelen de ingediende projecten op bijdrage aan de kennisontwikkeling en inhoudelijke bijdrage aan het thema en of de projecten gewasoverstijgend zijn. Het komt vaak voor dat in een project ook gewasspecifieke issues zitten. In dat geval wordt een private bijdrage vanuit de betrokken gewassen gevraagd. De onderzoeksvoorstellen worden altijd ook besproken in de betrokken landelijke commissies van Glastuinbouw Nederland en hun mening wordt door de ondernemersgroepen meegenomen in de beoordeling en het advies aan de programmaraad.

Als een project is gehonoreerd, start de uitvoering. Alle projecten worden begeleid door een begeleidingscommissie onderzoek (BCO). Deze is per project samengesteld uit ondernemers en soms ook (teelt)adviseurs en betrokken toeleveranciers.

Uw idee voor onderzoek

Meedenken over onderzoeksprojecten voor de toekomst van de glastuinbouw? Uw kennisvraag is van harte welkom en kunt u indienen via dit formulier. Bekijk hier alle lopende en afgeronde projecten binnen Kennis in je Kas.

Rol Glastuinbouw Nederland

Kennis in je Kas wordt gefaciliteerd door Glastuinbouw Nederland. Glastuinbouw Nederland zorgt voor de voorzitter en secretaris (beide zonder stemrecht) voor de programmaraad. Daarnaast worden medewerkers van Glastuinbouw Nederland ingezet voor de onderzoekscoördinatie, projectadministratie en communicatie. De inning van de telersbijdrage is neergelegd bij een extern administratiekantoor, AVZ Administraties, zodat bedrijfs- en persoonsgegevens vertrouwelijk blijven.