Resultaat

Elk procent minder uitval of meer opbrengst is duizenden euro’s per hectare. Met Het Nieuwe Telen 5-10 m3/m2 besparen is duizenden euro’s. Het tuinbouwtarief energiebelasting scheelt de sector € 150 miljoen per jaar en kan per bedrijf oplopen tot ruim € 80.000. Bij water en milieu zult u zeggen, dat kost alleen maar geld. Maar het echte verhaal is dat er teelten zouden zijn verdwenen en bedrijven gesloten of beboet als we het onderzoek naar wateroplossingen niet hadden gehad.

Projecten en jaarverslag

Projecten 2019 - 2023
Bekijk in dit overzicht een korte beschrijving van de projecten die van 2019 tot en met 2023 door KijK zijn gefinancierd, veelal samen met andere partijen zoals het ministerie van LNV.

Jaarverslag
De Programmaraad heeft in juni 2023 het jaarverslag van 2022 goedgekeurd. Dat is hier te lezen.. Bekijk hier het jaarverslag van Kennis in je Kas over de jaren 2019 en 2020. Het jaarverslag van 2021 is hier terug te lezen.

Projectresultaten

Bovenstaande is het resultaat dat we van projecten gaan zien die vanuit Kennis in je Kas worden gefinancierd. Dit zijn dus toepasbare oplossingen, verbeteringen e.d. voor uw bedrijf aan de ene kant. Op de pagina Projecten is per project het resultaat te bekijken. Omdat Kennis in je Kas pas net is gestart, staan er momenteel alleen nog projectbeschrijvingen  van de tot nu toe gehonoreerde projecten. Neem op de websites van Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof al kennis van de resultaten van eerdere en lopende projecten. Deze zijn vanuit de sector gefinancierd uit de reserves van het opgeheven Productschap Tuinbouw.

De medefinanciering door de overheid, vooral het ministerie van LNV, is ook een resultaat. Met onze sectormiddelen van Kennis in je Kas kunnen we aanspraak maken op onderzoeksgelden van de overheid. De overheid stelt onderzoeksmiddelen beschikbaar voor projecten die relevant zijn voor maatschappelijke thema's zoals energie en milieu, mits er ook vanuit de sector in wordt geïnvesteerd. Met Kennis in je Kas kunnen we dat realiseren.

Sectorresultaten

Daarnaast zijn er dus ook resultaten die meer op sectorniveau liggen, maar die wel impact hebben op uw bedrijf. Zoals het genoemde tuinbouwtarief energiebelasting. Dat de sector investeert in onderzoek, inzet op de toekomst en resultaten laat zien, vergroot de kans dat overheid / politiek bereid is om met de sector mee te denken. Dat is van groot belang voor een succesvolle belangenbehartiging op het gebied van klimaat- en energiebeleid, gewasbeschermings- en milieubeleid.

Zo slaan we met de inzet van € 3 miljoen per jaar op onderzoek een veel grotere vis aan de haak:

Kleine vis:
€ 3 miljoen  per jaar in de programma’s KijK: Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.

Grote vis:

  • € 3 miljoen per jaar cofinanciering onderzoek van het ministerie van LNV
  • € 10 miljoen per jaar voor EHG+MEI subsidie
  • Klimaatakkoord-gelden € 25 miljoen per jaar (2018-2030) voor onderzoek, subsidie en demo’s
  • Lage tuinbouwtarief energiebelasting bespaart de sector € 150 miljoen per jaar
  • Meedenkende overheid