Energie

Kas als Energiebron

Kas als Energiebron stimuleert energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) trekken hierin samen op.

Het programma ontwikkelt kennis en (teelt)technieken om in kassen energie te besparen en om meer duurzame energie zoals bio-energie, zonlicht en geothermie te gebruiken. Met de inbreng van ondernemers worden innovaties die een doorbraak voor de sector kunnen betekenen gestimuleerd. Door kennisuitwisseling, subsidieregelingen en betaalbare technieken worden duurzame investeringen gestimuleerd.

Actielijnen

Energiebesparing

  • Verlagen van (piek)verbruik in de winter door isolatie (kasdek- en schermmaterialen) en teeltstrategieën.
  • Verbeteren lichtbenutting plant, omgaan met gemis warmtestraling bij LED, mogelijkheden met licht(kleur), focus op teelten waar LED nog niet is ontdekt.
  • Meer focus op integrale duurzaamheid (energie, gewasbescherming, nul-emissie).
  • Voortzetten kennisuitwisseling en ondersteuning telers om toepassing Het Nieuwe Telen te bevorderen, ontwikkelen van onderwijslijn Het Nieuwe Telen, hulpmiddelen voor energiezuinige toekomstgerichte bedrijfskeuzes.
  • Digitaal / Autonoom telen (energieaspecten op het gebied van sensoren, modellen, plantfysiologie – huidmondjes e.d.); deze onderzoekslijn is nog in ontwikkeling

Duurzame energie

  • Geothermie: Bevordering standaardisatie, verdere verhoging betrouwbaarheid en veiligheid en innovaties ten behoeve van kostprijsreductie.
  • Biomassa: kennis en ervaring delen voor inzet buiten de concentratiegebieden en als pieklastinstallatie naast restwarmte/geothermie.
  • Zonne-energie: Beter benutten zonne-energie, elektraproducerende scherm- en kasdekmaterialen, seizoensopslag en benutten omgevingswarmte.
  • Makel- en schakelrol gebiedsgerichte warmte/CO2-voorziening, ontwikkeling/demo fossielvrije concepten; ontwikkeling alternatieve externe CO2-bronnen, seizoensbuffermethoden, methoden voor de beperking van de CO2-vraag en inventariseren kansen voor waterstof; kansen voor solitaire bedrijven ontwikkelen.

Deze onderzoekslijnen worden periodiek bekeken en besproken met de achterban.