Waarom KijK?

Nieuwe kennis

Wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en afnemerseisen hebben voortdurend impact op uw bedrijfsvoering. Dat vraagt om nieuwe kennis die voortkomt uit gericht, gewasoverstijgend onderzoek om onze concurrentiepositie mondiaal te behouden. Dat onderzoek vindt plaats via de drie innovatieprogramma’s: Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Dat onderzoek moet wel worden gefinancierd; door álle glastuinbouwbedrijven in Nederland.

Breed gedragen aanpak voor gewasoverstijgend onderzoek

Kennis in je Kas, kortweg KijK, betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor die drie innovatieprogramma’s. De afgelopen jaren zijn die projecten gefinancierd uit eerdere collectieve middelen. Maar die middelen zijn op en dus moet de glastuinbouw sinds begin 2019 zelf de financiering vinden om dit onderzoek voort te zetten.

In samenwerking met GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland en Glastuinbouw Nederland is daarom door 26 ondernemers de ondernemersgroep Kennis In je Kas gevormd, om te komen tot een nieuwe, breed gedragen aanpak voor het gewasoverstijgende onderzoek. In juli 2018 heeft de ondernemersgroep een advies uitgebracht aan de betrokken organisaties. Via de Brancheorganisaties Groenten & Fruit en Siergewassen is het merendeel van de telers betrokken en akkoord gegaan. Deze partijen zijn dan ook de afzender van de factuur. Glastuinbouw Nederland staat hier ook bij als faciliterende en uitvoerende organisatie.

Verbindend Verklaring

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in december 2022 een Verbindend Verklaring afgegeven voor 2023-2025 waardoor álle glastuinbouwbedrijven meebetalen aan het gewasoverstijgende innovatieonderzoek en dus mede aan de toekomst van u en de sector. Dus óók de bedrijven die geen lid zijn van Glastuinbouw Nederland of een afzetorganisatie betalen mee. Vanaf 2023 valt ook de broeierij van tulp onder deze regeling. Eerder werden Verbindend Verklaringen afgegeven voor 2021-2022 en 2019-2020.

Financiële bijdrage

In de voorbereidende ondernemersgroep Kennis in je Kas is in 2018 bepaald dat voor gewasoverstijgend innovatieonderzoek minimaal € 3 miljoen per jaar noodzakelijk is. Dit bedrag wordt verdubbeld door het ministerie van LNV, mede als stimulans voor het ondersteunen van de Nederlandse klimaattransitie. Hierdoor is jaarlijks ca. € 6 miljoen beschikbaar. De telersbijdrage is € 350 per hectare per jaar.