Water

Glastuinbouw Waterproof

Glastuinbouw Waterproof heeft als doel om tot een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 te komen. Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau is hierbij essentieel, alsmede de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater.

Om de doelstelling te bereiken is samenwerking van groot belang. Samenwerking tussen ondernemers, ketenpartners, wetenschap en overheden. Binnen Glastuinbouw Waterproof vinden diverse projecten samen met hen plaats op het gebied van optimaal hergebruik, beperken emissie, telen op alternatieve teeltsystemen, ontwikkelen van ontsmettings- en zuiveringstechnieken.

Actielijnen

Goed gietwater uit duurzame bron

  • Ontwikkelen van methoden om regionaal te komen tot waterbeheer en oplossingen klimaatverandering.
  • Ontwikkelen alternatieve duurzame gietwaterbronnen (zoals gebruik effluent en optimalisatie ondergrondse waterberging).
  • Ontwikkelen van duurzame energiezuinige ontzouting.
  • Ontwikkelen concepten beperking waterverbruik (inclusief water terugwinning)

Naar nul-emissie gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

  • Oplossingen om te komen tot circulariteit in de glastuinbouw (voor wat betreft water en de daarin zittende (mest)stoffen). Kosteneffectieve, energiezuinige en duurzame concepten, inclusief herwinning grondstoffen. Toepasbaar op bedrijf en/of gebied.

Verbeteren waterkwaliteit in de kas

  • Ontwikkelen innovatie monitoring- en beslissingsondersteunende systemen ten behoeve van optimaal hergebruik drainwater en risicobeheersing.
  • Welke problemen met de waterkwaliteit ontstaan er? Ontwikkelen van preventieve en curatieve oplossingen.

Optimale watergift/bemesting grondgebonden teelten

  • Ontwikkelen slimme zuinige toedieningsstrategieën en - technieken, waarmee overirrigatie en overbemesting wordt voorkomen.
  • Oplossingen voor kwel- en inzijgingsproblemen, alsmede optimalisatie hergebruik.

Innovatieve emissiearme en waterefficiënte teeltsystemen

  • (Door)ontwikkelen van duurzame innovatieve teeltsystemen

Deze onderzoekslijnen worden periodiek bekeken en besproken met de achterban.