“Met z’n allen maken we wat moois van Kennis in je Kas”

Zijn dagelijkse werkzaamheden liggen weliswaar in het zachtfruit, maar als lid van de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) moet hij uiteraard over die gewasgroep heen kijken. “Geen probleem”, zegt Boudewijn van der Wal, “Kreling is weliswaar een aard-beienbedrijf, maar in mijn eerdere functie bij Veiling Zaltbommel was ik verantwoorde-lijk voor een breed productenpakket glasgroenten. En vergeet niet dat eigenaar Gijbert Kreling bijna 7 ha chrysanten in eigendom heeft en 5 ha samen met zijn broer Jan en bovendien een participatie in een kalanchoëbedrijf.” Die sectorbrede kennis en ervaring neemt Van der Wal mee naar de programmaraad. “We moeten er met elkaar een succes van maken.”

Zijn visie op de werkwijze van de programmaraad van KijK is helder. “Met een brede visie bekijken wij de gewasoverstijgende onderzoeksvoorstellen. Dat doen we als een soort Eerste Kamer, waar de diverse ondernemersgroepen de Tweede Kamer vormen. In die groepen worden de onderzoeksvoorstellen opgesteld. Wij beoordelen ze vervolgens op relevantie, noodzaak en uiteraard of het daadwerkelijk gaat om gewasoverstijgende projecten.”
Het aspect dat telers aan de basis staan van de projecten van KijK noemt Boudewijn van der Wal essentieel. “Als we onderzoek gaan doen puur omdat we geld in kas hebben, dan zijn we niet goed bezig. Als we structureel te veel geld in kas hebben, dan moeten we bekijken of de bijdrage per hectare, die ondernemers verplicht zijn te betalen aan Kennis in je Kas, niet omlaag kan.”

Van twee kanten
Na drie jaar Kennis in je Kas functioneert de programmaraad naar behoren, zo ervaart Boudewijn van der Wal. “Maar het kan altijd beter. Je moet blijven kijken waar zaken geoptimaliseerd kunnen worden. Of projecten KijK-waardig zijn is en blijft de belangrijkste vraag die we ons moeten stellen. Dat betekent soms ook zoeken naar compromissen met andere partijen die een deel van de financiering voor hun rekening nemen.”
Punt van aandacht is de manier en intensiteit van de communicatie over alles wat met Kennis in je Kas te maken heeft. “Ook dat kan altijd beter. Het moet echter wel van twee kanten komen. Op de website staan alle onderzoeksprojecten beschreven en via de nieuwsmail worden actuele onderwerpen belicht. Als een teler vindt dat hij te weinig ziet en hoort over het hoe, het waarom en vooral de resultaten van KijK, dan verwijs ik de ondernemer naar de beschikbare communicatiemiddelen. Daar word je al een heel stuk wijzer. Ondertussen zijn we als programmaraad kritisch op onze communicatie; ook daar streven we voortdurend naar verbetering.”

Eerste resultaten
Uitgangspunt van Boudewijn van der Wal is dat de afstand tussen de programmaraad en de achterban zo klein mogelijk moet blijven. “Telers moeten het gevoel hebben en houden dat het een onderzoeksprogramma van en voor de telers is. Met elkaar kunnen we er echt wat moois van maken. In het verleden kenden we het proefstation en de proeftuin, die moderne proeftuin van de gehele glastuinbouwsector is Kennis in je Kas. Middels eerder genoemde ondernemersgroepen participeren alle segmenten in KijK, dat is heel belangrijk voor de binding. Als komende jaren de resultaten van de eerste, meerjarige onderzoeksprojecten zichtbaar worden, zal het draagvlak ongetwijfeld snel verder toenemen.”

Meer nieuws