“Gewasoverstijgende aspecten voortdurend in de gaten houden”

Paprikateler André Kaashoek van teeltbedrijf De Tuindershoek uit IJsselmuiden is een van de negen leden van de programmaraad van Kennis in je Kas. De programmaraad gaat over de hoofdlijnen van het onderzoek, het financieel beheer en de honorering van projecten na zwaarwegend advies vanuit de ondernemersgroepen. Zij zetten zich er voor in dat de uitgangspunten van Kennis in je Kas gewaarborgd blijven. “We gaan stap voor stap vooruit”, concludeert André Kaashoek.

Het werk van de programmaraad was volgens de paprikateler in eerste instantie even aftasten. “Wat zijn de goede lijnen, wat is de goede structuur, daar hebben we het afgelopen jaar zeker stappen in gezet. Ook als groep van negen ondernemers – uit sierteelt en groenteteelt - moet je aan elkaar wennen. De een zit diep in de materie, terwijl de ander meer de globale lijnen volgt.”

Gewasoverstijgend
André Kaashoek doelt met name op de onderzoeksvoorstellen waarover de programmaraad meerdere keren per jaar het finale oordeel moet geven. “Op het moment dat wij een voorstel beoordelen, hebben er al meerdere deskundige mensen naar gekeken. Wij moeten ervoor waken dat we dat werk niet opnieuw gaan doen. Onze taak is primair te kijken naar de gewasoverstijgende aspecten. Als programmaraad kunnen we het brede belang van onderzoeksvoorstellen voor de sector goed inschatten.”
Iedereen betaalt mee aan Kennis in je Kas, grote teelten, maar ook heel veel kleinere teelten. Maakt dat het werk van de programmaraad lastig? “Elke ondernemer wil wat terugzien van zijn jaarlijkse bijdrage, dat is logisch. Dat kan alleen als wij als programmaraad kunnen aantonen dat een onderzoek echt van belang is voor meerdere gewassen en gewasgroepen. Vaak heb je een voorbeeldgewas nodig om een onderzoek uit te kunnen voeren. Daar moeten ondernemers wel doorheen kunnen kijken”, geeft André Kaashoek zijn collega-telers mee.

Blijven communiceren
Als belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd noemt hij de realisatie van een objectieve meetlat voor de drie onderzoeksprogramma’s. “Voor Energie hebben we de kaders waarbinnen een project moet vallen al aardig uitgekristalliseerd. Als je heldere criteria hebt geformuleerd, dan wordt het eenvoudiger om projecten langs die meetlat te leggen. Dat versnelt het beoordelingsproces en geeft meer transparantie.”
Vervolgens is het zaak om de doelstellingen, het belang en de aanpak van KijK zo goed mogelijk te blijven communiceren richting de telers. “Inderdaad, zij moeten weten dat hun geld goed wordt besteed. Het belang van toekomstgericht onderzoek is groot, maar het belang van KijK in dat kader moet wellicht nog beter worden uitgedragen. Een verduidelijking bij de factuur is daar een essentieel onderdeel van. Het is daarom erg belangrijk dat via een website, een nieuwsmail en een specifieke accountmanager voor Kennis in je Kas de communicatie met de ondernemers wordt geïntensiveerd. Zeker in deze tijd, waarin we geen kennis en informatie kunnen delen tijdens fysieke bijeenkomsten, moeten we er als KijK alles aan doen om zo goed mogelijk te communiceren. Fouten uit het verleden mogen niet opnieuw worden gemaakt”, zo besluit André Kaashoek.

Meer nieuws