Grote variatie in effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen

In opdracht van Glastuinbouw Nederland heeft Vertify dit jaar een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van acht verschillende gewasbeschermingsmiddelen op knelpunt trips. Dit is gedaan met behulp van diverse praktijk-populaties van siertelers. Er zijn grote verschillen in effectiviteit tegen Californische trips (Frankliniella occidenta-lis) waargenomen tussen de verschillende praktijk-populaties.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens IRAC testmethode 014, een internationaal erkend protocol voor resistentie onderzoek. De trips zijn afkomstig van acht verschillende populaties, waaronder potplanten, gerbera en chrysant. Het middelengebruik per populatie is voorafgaand aan dit onderzoek opgeven door de telers. Het onderzoek is gedaan in petri-schaaltjes, zodat de toepassing uniform is uitgevoerd en alle trips zijn geraakt met het gewasbeschermingsmiddel.

Resultaat
De geteste praktijk-populaties reageerden zeer verschillend op de getoetste gewasbeschermingsmiddelen. Het verschil in effectiviteit tussen de praktijk-populaties ligt tussen de 50% en 75%. Interessant hierbij is dat ook dat ook een natuurlijke stof is meegenomen, en dat deze eenzelfde cijfers laat zien.
De grafiek (zie afbeelding in de bijlage) toont de hoogste en laagste gemeten effectiviteit (van alle praktijk-populaties) op de acht getoetste insecticiden met een trips claim op tien tot elf dagen na behandeling. De grijze lijn laat het effectiviteitsverschil zien op Californische praktijktrips, die ligt tussen de 50% en 75%.

Discussie
De proefopzet is relatief klein van aard. Hierdoor kunnen er geen harde conclusies worden getrokken, slechts indicaties. Er is in dit onderzoek geen aantoonbare relatie gevonden in het opgegeven gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de periode voorafgaand aan dit onderzoek en de effectiviteit. De proef geeft wel een indicatie tussen type teelt en de effectiviteit. Ook binnen een gewasgroep kunnen de verschillen groot zijn, met effectiviteitsverschillen tussen de 15% en 40%. Het is opmerkelijk dat

Meer nieuws

Twee nieuwe KijK-projecten

De Programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft over twee nieuwe energieprojecten positief geoordeeld, namelijk op het gebied van WKK, bio-energie…

lees meer