Resultaat KijK-onderzoek Water: Voorkomen lekstromen uit de kas begint bij meer bewustwording

In het project ‘Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw’ is onderzocht of lekstromen vanuit de kas kunnen worden gesignaleerd met behulp van een relatief eenvoudige meetopstelling. Vraag is of een eventuele lekstroom qua omvang kan worden gekwantificeerd. Het onderzoek leert dat preventie begint bij meer bewustwording bij telers. Lekstromen zijn doorgaans bescheiden van omvang, maar vormen met elkaar wel een onwenselijke situatie. Onlangs is de eindrapportage van Ecorys gepubliceerd met meerdere conclusies en aanbevelingen.

Een lekstroom is een via de bodem uit de kas naar het oppervlaktewater wegstromende hoeveelheid ongezuiverd bedrijfswater. Dat varieert van een diffuse uitspoeling uit de grond tot directe waterlozingen via de drainageput.

Opzet onderzoek
In het onderzoek zijn per meetronde de volgende watermonsters verzameld: voedings- en drainwater; grondwater in de kas; grondwater in de oever; drainageput (indien aanwezig); oppervlaktewater.
Lekken uit het teeltsysteem doen zich in de praktijk bijvoorbeeld voor doordat slangetjes die het voedingswater naar de planten brengen los hangen en op de grond druppelen. Ook kunnen er scheuren ontstaan in substraatmatten, waardoor tijdens de watergift het voedingswater uit de mat stroomt en op de bodem terechtkomt. Bij grondgebonden teelt, waarbij geen vorm van scheiding is van het gewas met de bodem, is de hoofdvraag of lekstromen zijn terug te zien in het grondwatersysteem buiten de kas (in de oever). Bij grondgebonden teelt wordt het voedingswater direct in de bodem gebracht. Voedingswater dat niet door het gewas wordt opgenomen, zakt weg in de bodem naar het grondwater.

Conclusies
In het onderzoek worden diverse zaken geconcludeerd. Zo werden op alle onderzoekslocaties in het grondwater in de kas en in de oeverzone restanten van recent gebruikte gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden. Ook s op alle onderzoekslocaties sprake van een interactie tussen het grondwater en het oppervlaktewater. Op enkele locaties is een drainageput aanwezig die direct loost op oppervlaktewater. Door uitspoeling of uitmalen (drainageput) bereikt grondwater met restanten van gewasbeschermingsmiddelen en/of nutriënten, al dan niet vertraagd, het oppervlaktewater. Bij alle onderzoekslocaties worden concentraties in het grondwater (kas, oever, drainageput) gemeten boven de milieukwaliteitsnormen.

Klik hier voor de projectpagina, inclusief de conclusies, het eindrapport en de over dit onderzoek gepubliceerde artikelen op de website van Glastuinbouw Waterproof.

Meer nieuws