Inning bijdrage Kennis in je Kas 2020 start in september

In september start de facturatie van de bijdrage Kennis in je Kas (KijK) voor boekjaar 2020. De bijdrage is gelijk aan die van 2019 en bedraagt € 350,- per hectare. De inning 2019 is nu vrijwel afgerond.

Met KijK wordt nieuwe kennis ontwikkeld via gewasoverstijgend onderzoek op het gebied van energie, plantgezondheid en water & milieu. Daarmee kunnen Nederlandse glastuinbouwondernemers de concurrentiepositie blijven behouden en inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt en maatschappij.

Uitgesteld
De facturatie voor 2019 is gestart in oktober 2019. Begin 2020 hadden nog niet alle bedrijven betaald en bleek het nodig om herinneringen te gaan versturen. Dit zou in maart starten, maar is vanwege corona uitgesteld naar de periode juli-augustus. Daarbij zijn ook veel bedrijven gebeld, waarbij bleek dat vaak onbekendheid met Kennis in je Kas en BO (Brancheorganisaties) een rol speelde. Na uitleg bleken verreweg de meeste bedrijven bereid alsnog de factuur te voldoen. Bij een deel bleek het bedrijf beëindigd te zijn of was het gefactureerde areaal onjuist. Deze bedrijven hebben een creditfactuur ontvangen.

KijK betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek in de drie innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid, en Glastuinbouw Waterproof. De afgelopen jaren zijn die projecten gefinancierd uit eerdere collectieve middelen. Sinds begin 2019 vindt de collectieve financiering plaats via Kennis in je Kas.

Meer nieuws