Eerste jaarverslag Kennis in je Kas nu online

De programmaraad heeft het eerste jaarverslag van Kennis in je Kas goedgekeurd. Het betreft het verslag over de jaren 2019 en 2020. Later dit jaar wordt ook het jaarverslag over 2021 gepubliceerd. Kennis in je Kas, kortweg KijK, betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor die drie innovatieprogramma’s Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid, Glastuinbouw Waterproof en Kas als Energiebron.

In het voorwoord van het jaarverslag stellen Adri Bom-Lemstra, die in mei 2021 de functie van voorzitter van de programmaraad overnam van Sjaak van der Tak, en secretaris van Kennis in je Kas Ruud Paauwe dat gedegen, gewasoverstijgend onderzoek van groot strategisch belang is voor de glastuinbouwsector. Naast het meer fundamentele, gewasspecifieke onderzoek. "Dankzij de brede steun kunnen we als sector beschikken over ongeveer € 3 miljoen per jaar. Dit bedrag wordt verdubbeld door het ministerie van LNV, waardoor jaarlijks in totaal dus ongeveer € 6 miljoen beschikbaar is."

Resultaten
Bij het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas zit de ondernemer aan het stuur. Het is van én voor ondernemers. De programmaraad, die bestaat uit negen telers, gaat over de hoofdlijnen van het onderzoek, het financieel beheer en de honorering van projecten.
In het jaarverslag wordt ingegaan op de aanleiding en de noodzaak van Kennis in je Kas, maar ook op de manier waarop de besluitvorming rond de beoordeling van onderzoeksvoorstellen tot stand komt. Het verslag geeft tevens een overzicht van de lopende projecten binnen de drie genoemde onderzoeksprogramma's. Het betreft vrijwel uitsluitend meerjarige projecten, hetgeen betekent dat de eerste resultaten dit jaar en komende jaren beschikbaar komen.

Klik hier voor het jaarverslag 2019-2020. Of neem een kijkje op de website van Kennis in je Kas.

Meer nieuws