Diverse nieuwe energie KijK-projecten besproken in Programmaraad

De Programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft medio oktober zeven nieuwe energieprojecten besproken, waarvan er over vijf positief is besloten. Alle projecten zijn inmiddels ook beoordeeld door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De vijf onderzoeken gaan binnenkort van start.

Het gaat om de onderzoeken:

  • Kansen voor energiezuinige teelt op basis van plantbalans. Doel van dit project is bepalen op welke manieren het sturen op plantbalans in relatie tot andere klimaatfactoren kan zorgen voor energie- en CO2 besparing en in welke periode in het jaar deze besparing het grootst is. Uitgangspunt is dat er niet wordt ingeleverd op productie.
  • Water(stof) tot nadenken - De energiemix voor klimaatneutrale glastuinbouw en de rol van waterstof. In dit project wordt de energiemix in een duurzame glastuinbouw in kaart gebracht en gekwantificeerd, rekening houdend met de interactie tussen technische en teeltkundige mogelijkheden in de kasteelt, de regionale energie-infrastructuur en de onderlinge prijsverhouding van energiedragers.

  • Agros 2: Volgende stappen naar een autonome kas. Doel van dit prject is het realiseren van een autonome kas waarin de teelt wordt gestuurd door intelligente algoritmes, gebaseerd op geautomatiseerde, continue sensormetingen van gewaseigenschappen om daarmee de doelen op gebied van reductie van CO2 emissie en gebruik van elektriciteit te halen.

  • Verdamping en vochtbalans van plant en kas in een energiezuinige teeltBij dit project wordt gewerkt aan het realiseren van energiebesparing door kennisontwikkeling over de benodigde verdamping van een gewas en energiezuinige manieren om verdamping te controleren.

  • Intelligente aansturing van belichting voor een rendabele klimaatneutrale glastuinbouwDoel van dit project is het verlagen van het energiegebruik op glastuinbouwbedrijven door een intelligente aansturing van de assimilatiebelichting, waarmee anders, minder en slimmer belicht kan worden. Dit project streeft naar een verlaging van het elektriciteitsgebruik voor belichting met 65% en het verlagen van de warmtevraag door de temperatuur af te stemmen op de belichting.

Meer nieuws