Verduurzaming Waterbeheersing Glastuinbouw

Beschrijving

Continueren van het programma Water (LTO Glaskracht NL) in 2016 door een nieuwe PPS in te richten en aan te vragen bij de Topsector T&U.

Resultaten

De teelt op water van chrysanten kreeg in 2016 een extra impuls om de problemen met hardnekkige ziekte de baas te blijven. Het onderzoek heeft zich vooral gericht op de microbiële samenstelling van het water. Inoculatie met commerciële stammen en een nieuw bassin aanenten met water waar een goed ecosysteem heerst, heeft positief effect op de teelt. Vanwege het uitblijven van ziekte kan niet gesteld worden dat het ook de ziekteweerbaarheid van het gewas verhoogt. Naast het onderzoek aan de microben heeft het project geleerd dat er te weinig gedocumenteerd wordt in de verschillende substraatloze teeltsystemen om conclusies te kunnen trekken over succesvolle ontwerpkeuzes.Voor potorchidee is onderzocht in hoeverre het gebruik van controlled released fertilizers (CRF) de emissie van meststoffen kan verminderen. Twee behandelingen met CRF zijn vergeleken met een controle behandeling zonder CRF met recirculatie. In de eerste behandeling waarbij een deel van de voeding is toegediend als CRF, 0.7 EC met watergift is meegegeven en het drainwater is hergebruikt, was de EC in het drainwater onderuit de potten circa 30% lager en het totaal N-gehalte circa 1/3 lager dan bij de controlebehandeling. Bij de behandeling met alle voeding in vorm van CRF, water zonder voeding en zonder recirculatie, was de EC in het drainwater onderuit de potten bijna 60% lager en het totaal N-gehalte circa 2/3 lager dan bij de controlebehandeling zonder CRF. In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidium vanwege de zoutgevoeligheid van het gewas een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden ook voor Cymbidium emissienormen en is onderzoek gestart om vast te stellen bij welk natriumniveau nadelige effecten op treden. In een praktijkproef zijn bij een EC van 0,8 drie verschillende Na-concentraties meegegeven. Deze hebben een lagere ?voedings EC? dan de controle zonder Na omdat de totale EC gelijk gebleven is. In een vijfde behandeling is een hoog natriumgehalte bovenop een EC van 0,8 mee gegeven. In het eerste teeltjaar was er geen nadelig effect op de productie, omdat de bloemtakken al voor de start van de behandelingen aangelegd waren. In het 2e teeltjaar zijn wel negatieve effecten op de productie en kwaliteit van de bloemtakken opgetreden. Omdat Cymbidium een meerjarig gewas is waarbij de planten jarenlang in productie blijven en negatieve effecten op productie en kwaliteit pas na lange tijd zichtbaar worden, wordt het onderzoek voortgezet met een derde teeltjaar.  Om de emissie in de teelt van Freesia te verminderen is een nieuw teeltsysteem los van de grond aan gelegd in de praktijk, waarbij drainwater hergebruikt kan worden. Vanaf april 2015 zijn drie teelten op zandbedden (ca. 15 cm hoog) uitgevoerd. In 2016 bleek dat geprepareerde knollen uit de eerste teelt, moeizaam weg groeiden na het terug planten in de derde teelt. Om het nieuwe teeltsysteem rendabel te maken voor de praktijk is het noodzakelijk dat knollen in vervolgteelten succesvol hergebruikt kunnen worden, zoals gebruikelijk in de teelt van Freesia. Om meer inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van de slechte weg groei zijn gewasanalyses uitgevoerd aan knollen en bovengronds gewas van zandbedden en kasgrond en is een deskstudie uitgevoerd naar knolgroei en afrijpen van Freesia knollen.Het eerste koepel-programma Glastuinbouw Waterproof liep in 2016 af. Omdat nog niet alle knelpunten rond de verduurzaming van het watergebruik in de Nederlandse glastuinbouw opgelost zijn, is in samenwerking met LTO Glaskracht een vervolgprogramma Glastuinbouw Waterproof opgezet en zijn de mogelijkheden verkend en kansen benut het programma te versterken met expertise vanuit de topsector Water, met fundamenteel onderzoek en met internationale samenwerking. 

Projectnummer 15117
Startdatum 01-01-16
Einddatum 01-04-17
Afgerond Ja
Budget €100.000
Uitvoerder WUR Glastuinbouw

Dit onderzoek is geen project van Stichting Kennis in je Kas, maar is in het verleden uitgevoerd met financiële middelen vanuit het Productschap Tuinbouw. Er is voor gekozen om deze onderzoeken onder te brengen op de website van Kennis in je Kas, zodat het onderzoek, de doelstellingen en de resultaten blijvend terug te vinden zijn.

Meer projecten

CO2 voor de NL glastuinbouw

Afgerond

Door de verdere toepassing van o.a. aardwarmte, restwarmte en energiebesparing heeft de glastuinbouw een tekort aan CO2 doordat er minder aardgas…

lees meer