Kringloopbestendig telen in grond en op zandbedden

Beschrijving

Dit project beoogt grondtelers met diverse gewassen handvatten te geven om de omschakeling te maken naar 'circulair' te maken, door het drainagewater op te vangen, schoon te maken en her te gebruiken. Technische apparatuur is deels voorhanden uit de substraatteelt, maar aanpassing i.v.m. een andere chemische kwaliteit van het drainagewater is noodzakelijk. Door kwaliteitsmetingen te doen, aangepaste apparatuur te beschrijven, kosten en opbrengsten te bepalen en intensief contact te hebben met telers(groepen) wordt de weg naar circulair telen geëffend.

Beoogd resultaat
Een technisch en economisch haalbaar concept voor grondtelers die drainagewater gaan hergebruiken. Per gewas wordt kennis opgebouwd, ervaringen worden gedeeld; randvoorwaarden worden bepaald. Door deze innovatie kunnen telers individueel bepalen wat er voor hen nodig is om circulair te gaan: filtratie, ontsmetting, mengen drainagewater met gietwater, fertigeren, volumestroom en uitbannen slootwater, oplossing voor hergebruikprobleem bij zandbeddenteelten (gewas- of waterbron specifiek).

Het project wordt gefinancierd door Stichting KijK, Topsector TU/LNV en Agrozone. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, UVAR en Ridder Growing.

Projectnummer W19008
Startdatum 01-03-20
Einddatum 01-07-23
Afgerond Nee
Budget €248.000
Innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof

Meer projecten

Naar een autonome kas

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Ontwikkelen van automatisch sturen van de teelt op basis van kennis/meting van gewas, eisen vanuit de markt en eisen vanuit het zo zuinig…

lees meer

Handzame Nitraatmeting

Lopend Glastuinbouw Waterproof

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en…

lees meer

Waterefficiënte teelt op substraat

Lopend Glastuinbouw Waterproof

In dit project wordt emissieloos telen geïmplementeerd en gemonitord. Knelpunten bij het emissieloos telen in de praktijk worden in kaart gebracht en…

lees meer