Resultaat KijK-onderzoek Energie: Handvatten voor Duurzame Co-existentie van Warmte- en Wateropslag

De onderzoeksprojecten die geheel of deels worden gefinancierd vanuit Kennis in je Kas betreffen vrijwel altijd langlopende projecten. Het betreft immers strategisch en fundamenteel onderzoek dat ook nog eens gewasoverstijgend is. Dat vergt een gedegen aanpak en dat kost tijd. Ondertussen worden de eerste projecten afgerond en worden de resultaten gepubliceerd, zoals het onderzoek vanuit Kas als Energiebron naar Handvatten voor Duurzame Co-existentie van Warmte- en Wateropslag.

Die resultaten worden gepubliceerd op de websites van de onderzoeksprogramma's van Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof. Met regelmaat wordt ook op de websites van Kennis in je Kas aandacht besteed aan de resultaten van het onderzoek middels nieuwsberichten en verwijzingen naar het onderzoek. In dit bericht aandacht voor het onderzoek naar handvatten voor Duurzame Co-existentie van Warmte- en Wateropslag.
De ondergrond wordt veel gebruikt voor zowel gietwateropslag als voor de opslag van warmte en koude. De vraag of deze systemen ook duurzaam naast elkaar kunnen worden toegepast in hetzelfde watervoerend pakket, stond centraal in het project ‘Handvatten voor Duurzame Co-existentie van Warmte- en Wateropslag’. Dit onderzoek is afgelopen twee jaar uitgevoerd door wateronderzoeksinstituut KWR in opdracht van de Gemeente Westland en de stichting Kennis in je Kas in het kader van het programma Kas als Energiebron.

De afstandsregels in de praktijk
Om de doorwerking van de afstandsregels te testen, zijn deze toegepast in een inpassingsoefening in het Westland en Aalsmeer. Hierbij is op basis van de beschikbare ruimte aan maaiveld voor bronlocaties gekeken of het voor representatieve groottes van OBES en OWB voor de kassen in deze gebieden mogelijk is om aan de afstandsregels te voldoen. Het bleek lastig om voor alle kassen zowel een OBES als OWB ingepast te krijgen wanneer alle tuinbouwbedrijven zowel OWB als OBES willen gebruiken. Dit duidt de noodzaak voor ruimtelijk ordening voor de inpassing van beide type systemen. Er is ook verkend hoe dat zou uitwerken als we de systemen zouden clusteren/combineren. Daaruit bleek dat het gunstiger is met meerdere bedrijven gezamenlijk grote systemen aan te leggen dan ieder voor zich kleinere systemen.

In de praktijk
In een workshop met experts van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, provincies, de glastuinbouwsector en KWR, is de toepasbaarheid van de afstandsregels in de praktijk besproken. Uit deze workshop kwam naar voren dat de afstandsregels op twee vlakken een belangrijk instrument kunnen zijn:

  1. De afstandsregels kunnen door de initiatiefnemers van OWB en OBES gebruikt worden als belangrijke eerste controle om te kijken of co-existentie haalbaar is in de ondergrondse bezetting in een gebied. Indien dit het geval is, is casus-specifiek detailontwerp nog wel vereist.
  2. De afstandsregels zijn een bruikbaar instrument binnen de ruimtelijke planvorming en het aanwijzen van gebieden voor verschillende bodemfuncties.

Het volledige rapport is beschikbaar via onderstaande link naar de projectpagina. De in het onderzoek gedefinieerde afstandsregels moeten breder bekend worden, zodat ze kunnen worden toegepast in de procedures rondom ruimtelijke ordening en vergunningverlening. De ervaringen die daarbij worden opgedaan zijn welkome feedback voor KWR, Gemeente Westland en Kennis in je Kas, om de bruikbaarheid van de regels te toetsen en waar nodig te verbeteren.

Klik hier om naar de projectpagina te gaan. Daar is het document met de onderzoeksresultaten te vinden. Ook de linkjes naar nieuwsberichten naar aanleiding van dit onderzoek staan op de projectpagina.

Meer nieuws

Twee nieuwe KijK-projecten

De Programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft over twee nieuwe energieprojecten positief geoordeeld, namelijk op het gebied van WKK, bio-energie…

lees meer