Programmaraad KijK akkoord met onderzoek verspreiding en resistentie bladluizen

Diverse telers hebben recent melding gemaakt van een nieuw soort bladluis in hun kas. Deze bladluis is mogelijk resistent tegen de huidige toegepaste gewasbeschermingsmiddelen. Onduidelijk is in welke mate deze luis voorkomt in de Nederlandse kassen. Gezien de grote bladluisdruk op de bedrijven is het van belang om de telers zo snel mogelijk van informatie te voorzien. Daarom heeft de programmaraad van Kennis in je Kas middels een spoedprocedure groen licht gegeven voor onderzoek naar Myzus persicae.

Door telers op korte termijn te voorzien van informatie, kan worden voorkomen dat er gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet die mogelijk niet effectief zijn tegen deze luis, maar die wel leiden tot extra druk op de milieulast van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw. Door middel van dit project krijgen telers alle beschikbare kennis en relevante informatie van deze mogelijke nieuwe variant bladluis, een indicatie van de mate van voorkomen en de mogelijke resistentie. Met deze kennis kan worden bepaald óf er verdere actie noodzakelijk is.

Verspreiding en resistentie
Het project is onderverdeeld in twee onderdelen die onderling met elkaar verweven zijn:
Werkpakket 1 bestaat uit onderzoek naar de verspreiding van Myzus genotypen (bladluizen) over Nederlandse paprikakassen. Bij tenminste twintig  paprikakassen worden bladluizen verzameld en via DNA-analyse wordt het type bepaald. Omdat er reeds data voorhanden zijn uit voorgaande jaren wordt dit onderzoek uitgevoerd bij paprikatelers. Aangezien Myzus een brede waardplantenreeks heeft, kan de lijn worden doorgezet naar andere gewasgroepen.
In werkpakket 2 wordt onderzoek gedaan naar de resistentie van Myzus genotypen tegen flonicamid. Dat moet resulteren in zicht op de resistentie van de gevonden varianten tegen chemische gewasbescherming.

De ondernemersgroep Plantgezondheid beoordeelde dit project eerder al als belangrijk en gaf de programmaraad een positief advies.

Meer nieuws