Water

Glastuinbouw Waterproof

Glastuinbouw Waterproof heeft als doel om tot een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 te komen. Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau is hierbij essentieel, alsmede de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater.

Om de doelstelling te bereiken is samenwerking van groot belang. Samenwerking tussen ondernemers, ketenpartners, wetenschap en overheden. Binnen Glastuinbouw Waterproof vinden diverse projecten samen met hen plaats op het gebied van optimaal hergebruik, beperken emissie, telen op alternatieve teeltsystemen, ontwikkelen van ontsmettings- en zuiveringstechnieken.

Actielijnen

Sluiten waterkringloop substraatteelten

 • Welke problemen met de waterkwaliteit ontstaan er? Ontwikkelen van preventieve en curatieve oplossingen.
 • Ontwikkelen innovatie monitoring- en beslissingsondersteunende systemen ten behoeve van optimaal hergebruik drainwater en risicobeheersing.

Optimale watergift/bemesting grondgebonden teelten

 • Ontwikkelen slimme zuinige toedieningsstrategieën en - technieken, waarmee overirrigatie en overbemesting wordt voorkomen.
 • Oplossingen voor kwel- en inzijgingsproblemen, alsmede optimalisatie hergebruik.

Innovatieve emissiearme en waterefficiënte teeltsystemen

 • (Door)ontwikkelen van innovatieve teeltsystemen los van de ondergrond voor huidige grondteelten.
 • (Door)ontwikkelen van innovatieve, duurzame teeltsystemen voor substraatteelten.
 • Ontwikkelen aanpak bemestingsschema’s voor nieuwe teeltsystemen om 100% hergebruik mogelijk te maken.

Naar nul-emissie gewasbeschermingsmiddelen (+ evt. meststoffen.) door zuivering/opwerking

 • Kosteneffectieve, energiezuinige en duurzame zuiveringsconcepten, inclusief herwinning grondstoffen. Toepasbaar op bedrijf en/of gebied.
 • Waterkwaliteitsanalysemethoden waarmee microverontreinigingen in lozingswater (en oppervlaktewater) kunnen worden vastgesteld.

Goed gietwater uit duurzame bron

 • Ontwikkelen van duurzame energiezuinige ontzouting.
 • Ontwikkelen van methoden om regionaal te komen tot waterbeheer en oplossingen klimaatverandering.
 • Technische en organisatorische oplossingen voor ondergrondse waterberging.
 • Ontwikkelen alternatieve duurzame gietwaterbronnen.

Deze onderzoekslijnen worden periodiek bekeken en besproken met de achterban.