Veelgestelde vragen

Factuur

Neem voor vragen over de factuur contact op met administratiekantoor AVZ uit Wateringen: mobiel: 06 214 809 72 of e-mail: kijk@avzadministraties.nl.

Lees hier meer over de facturatie.

Staat er onjuiste areaalgegevens op de factuur of zijn er andere gegevens onjuist? Geef deze dan per e-mail door aan administratiekantoor AVZ via kijk@avzadministraties.nl. Doe dit binnen drie weken na de factuurdatum.

Heeft u een klacht of een inhoudelijk bezwaar met betrekking tot de factuur? Stuur dan een e-mail naar kijk@avzadministraties.nl. Uw bezwaar wordt in eerste instantie behandeld door het uitvoerend secretariaat van de stichting Kennis in je Kas (het administratiekantoor en/of medewerkers van Glastuinbouw Nederland). Indien u het met dat besluit niet eens bent, kunt u beroep aantekenen. Dit wordt ter beoordeling voorgelegd aan de commissie bezwaar en beroep. U wordt in de gelegenheid gesteld uw beroep nader toe te lichten (schriftelijk of mondeling).

Onderzoek

Kennis in je Kas gaat om gewasoverstijgend onderzoek. Dat onderzoek vindt plaats via de kennis- en innovatieprogramma’s:

  • Energie: Kas als Energiebron
  • Water: Glastuinbouw Waterproof
  • Plantgezondheid: Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

Lees hier meer over het onderzoeksprogramma.

Binnen Kennis in je Kas wordt gewerkt aan gewasoverstijgend onderzoek

Gewasgericht onderzoek wordt veelal vanuit de gewascoöperaties bedacht en gefinancierd. Denk aan toegepast onderzoek naar teeltreceptachtige zaken voor licht, CO2, bemesting, e.d. Dit bouwt vaak voort op eerder onderzoek van de drie kennis- en innovatieprogramma’s.

Fundamenteel onderzoek wordt grotendeels door de overheid gefinancierd, ook met EU geld. Dit betreft kennisontwikkeling, gericht op de lange termijn. Het levert vaak pas na 5 - 10 jaar toepasbare resultaten op. Denk aan nieuwe veredelingsmethoden, plantenfysiologisch onderzoek en nieuwe materialen.

Alle drie vormen van onderzoek zijn nodig. Met de beeldspraak van de infographic: Om van A naar B te komen heb je de rails nodig (fundamenteel onderzoek, overheidsgefinancierd), een locomotief (gewasoverstijgend onderzoek, publiek-privaat samen) en een wagon om in te zitten (gewasgericht onderzoek, privaat). Het komt regelmatig voor dat projecten worden gefinancierd uit een combinatie van middelen uit Kennis in je Kas, middelen vanuit het gewas voor de gewasspecifieke punten en middelen vanuit toeleveranciers.

In de voorbereidende ondernemersgroep Kennis in je Kas is in 2018 bepaald dat voor goed en voldoende onderzoek € 3 miljoen per jaar noodzakelijk is. Dit bedrag wordt verdubbeld door het ministerie van LNV, waardoor jaarlijks in totaal € 6 miljoen beschikbaar is. De telersbijdrage is € 350 per hectare per jaar.

In de periode 2014-2018 was jaarlijks nog € 4 miljoen beschikbaar vanuit de reserves van het Productschap Tuinbouw (PT).

Dat bepaalt de sector zelf, dat was zo en dat blijft zo. Er is een grote betrokkenheid van ondernemers. Per thema is er een ondernemersgroep, bestaande uit ondernemers met een goede lijn naar de gewascommissies, gewascoöperaties en afzetorganisaties. Dat werkt als volgt:

  1. Onderzoeksvragen worden opgesteld met de gewascommissies en de ondernemersgroepen.
  2. Projectvoorstellen worden besproken met de relevante gewascommissie en gewascooperaties; projectvoorstel wordt desgewenst aangepast; draagvlak wordt vastgesteld.
  3. De ondernemersgroep (per thema) beoordeelt de projecten, bekijkt draagvlak, en geeft advies aan de programmaraad.
  4. De goedgekeurde projecten worden uitgevoerd. Alle projecten worden begeleid door ondernemers (BCO’s).

Technieken en teeltkennis waar we vandaag over beschikken, zijn het resultaat van het onderzoek van de afgelopen jaren. Daar kan de sector nog een paar jaar op teren, maar stoppen met de programma’s betekent dat de stroom toepasbare kennis zal gaan opdrogen. Er zal mínder ontwikkeld worden, het zal puur privaat gefinancierd zijn en de resultaten zullen slechts voor kleine kring beschikbaar komen.

De drie programma’s zorgen er voor dat het energiegebruik gestaag daalt, nieuwe oplossingen voor plantgezondheid worden gevonden en de emissie naar het oppervlaktewater en bodem afneemt. Om onze positie te behouden, zijn gesloten watersystemen, emissie- en residuvrije teelt met minder energie én zonder fossiel noodzakelijk. Kunt u uw bedrijf op die manier inrichten met wat u vandaag weet, of ontbreken er nog puzzelstukjes?

We doen ons uiterste best om zo veel mogelijk ondernemers te bereiken. De kennis die wordt ontwikkeld, wordt op allerlei manieren gedeeld. Via websites, webinars, kennisbijeenkomsten, cursussen, via de vakbladen, via (teelt)adviseurs en toeleveranciers, via het onderwijs.

Achtergrond

In het EU marktordeningsbeleid voor de landbouw is geregeld dat producenten en/of ketenpartijen zich kunnen verenigen in zogeheten Brancheorganisaties om van daaruit taken en activiteiten op te zetten. Voor die activiteiten kan de minister van LNV een Verbindend Verklaring (VV) afgeven, waarmee wordt geregeld dat ook niet-leden meebetalen. Voor onderzoek kan dat. Voorwaarde is dat de brancheorganisatie 67% van de sector vertegenwoordigt en dat draagvlak voor de activiteit is vastgesteld.

Voor Kennis in je Kas is de Verbindend Verklaring door het ministerie van LNV afgegeven in december 2022 voor 2023-2025 (glasgroente en sierteelt onder glas).

De sector Groenten en Fruit en de sector Sierteelt hebben beide in 2016 zo’n Brancheorganisatie opgericht.

  • Leden van de zijn NFO (fruit), GroentenFruit Huis, Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland.
  • Leden van de BO Siergewassen zijn KAVB, VGB, Royal FloraHolland en Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland.