Akkoord Programmaraad KijK voor verlenging Energiemonitor Glastuinbouw

Tijdens de vergadering van dinsdag 7 december jl. is de programmaraad van Kennis in je Kas akkoord gegaan met verlenging van de Energiemonitor Glastuinbouw voor een nieuwe periode van een jaar. Het ministerie van LNV heeft eveneens de intentie om hier als co-financier mee akkoord te gaan. Dat besluit moet echter nog officieel worden bekrachtigd.

Het doel van dit project is het jaarlijks in kaart brengen van de energiebalans van de glastuinbouw en de ontwikkeling van de energie-indicatoren: CO2-emissie, aandeel duurzame energie, energie-efficiëntie en achterliggende invloedfactoren. De ontwikkelingen worden ieder jaar gepubliceerd in de Energiemonitor Glastuinbouw.

Belangrijke bouwsteen
De energiemonitor levert de glastuinbouw al vanaf 1990 betrouwbare cijfers op over het energiegebruik in de sector en achterliggende factoren. Dit is een belangrijke bouwsteen voor beleid en voor het kunnen maken van realistische afspraken met de overheid op energiegebied. Ook is de energiemonitor de basis geweest voor diverse andere studies en onderzoeksprojecten, zoals de prognose CO2-emissie 2020 en voor 2030, een verdiepende analyse van de energiebesparing en het ontwerp regionale energiemonitor. Dergelijke projecten worden ook de komende jaren verwacht.

Verantwoordelijkheid
Zowel de overheid als het bedrijfsleven is opdrachtgever/financier. Hiermee wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het monitoren van de meerjarenafspraak benadruk-kt. Het maakt het energieconvenant sterker door ook als bedrijfsleven verantwoordelijkheid te nemen voor het onafhankelijk laten vaststellen van de eigen energieprestatie van de sector.

Meer nieuws