Bodem- en waterkwaliteit op zand in de groenteteelt: prei

Beschrijving

Dit project wordt uitgevoerd op de WUR-locatie Vredepeel, gelegen op de zandgronden in Zuidoost Nederland. Op deze zandgronden heersen vanuit het mestbeleid voor uitspoelingsgevoelige gewassen, waaronder de meeste groentegewassen, strenge gebruiksnormen die 20-30% onder het bemestingsadvies liggen. Tegelijkertijd is de uitspoeling onder open teeltenbedrijven nog steeds erg hoog. Met de strikte fosfaatgebruiksnormen in het mestbeleid (vooral voor gronden met een hoge fosfaattoestand, die ook veel voorkomen in het Zuidoostelijk zandgebied) is het lastig voor telers om voldoende organische stof aan te voeren. Doel van het onderzoek is praktische kennis op te doen hoe het organisch stofbeheer en bemesting zo uit te voeren dat opbrengsten gemaximaliseerd worden binnen de regelgeving en een bijdrage aan de onderbouwing te kunnen leveren voor mogelijke beleidsmaatregelen in het mestbeleid die zorgen dat een goede productie gecombineerd kan worden met lage verliezen.

Resultaten

Het project Bodemkwaliteit op zand verkent sinds 2011 de relatie tussen organisch stofaanvoer, opbrengst, nitraatuitspoeling, bodemkenmerken en financieel resultaat op de lange termijn. Drie bedrijfssystemen met een lage, standaard (beiden gangbaar) en een hoge organische stofaanvoer (biologisch) worden gevolgd en vergeleken.Het systeem met de hoge organische stofaanvoer kent een lage uitspoeling en een betere bodemkwaliteit en een trend naar stijgende gewasopbrengsten. Het systeem met de lage organische stofaanvoer heeft in vergelijk met het standaard systeem lagere opbrengsten en daarmee een lager financieel resultaat, een lagere uitspoeling en een vergelijkbare bodemkwaliteit.In de pilot nitraatmetingen prei is op vijf preibedrijven de nitraatconcentratie in het grondwater op twee percelen gemeten. De uitvoering van de pilot is goed verlopen. De nitraatconcentratie bleek vooral verklaard te kunnen worden door de stikstofgift. De pilot biedt veel informatie om tot een opschaling te komen in het volgende winterseizoen.

Projectnummer 14967.12
Startdatum 27-07-17
Einddatum 27-07-17
Afgerond Ja
Budget €81.607
Uitvoerder WUR

Dit onderzoek is geen project van Stichting Kennis in je Kas, maar is in het verleden uitgevoerd met financiële middelen vanuit het Productschap Tuinbouw. Er is voor gekozen om deze onderzoeken onder te brengen op de website van Kennis in je Kas, zodat het onderzoek, de doelstellingen en de resultaten blijvend terug te vinden zijn.

Meer projecten

CO2 voor de NL glastuinbouw

Afgerond

Door de verdere toepassing van o.a. aardwarmte, restwarmte en energiebesparing heeft de glastuinbouw een tekort aan CO2 doordat er minder aardgas…

lees meer