Een fossielvrij (belicht) glastuinbouwbedrijf in 2050

Beschrijving

Doelstelling
Het project moet resulteren in een schets van het toekomstbeeld voor een fossielvrij (belicht) en emissieloos glastuinbouwbedrijf. Dit toekomstbeeld moet op hoofdlijnen gekwantificeerd en uitgewerkt zijn voor vier gewassen. De rapportage geeft aan welke stappen nodig zijn om dit toekomst beeld te realiseren.

Projectbeschrijving
Het uiteindelijke doel voor de glastuinbouw is om in 2050 fossielvrij te zijn en economisch rendabel. Om dat doel te bereiken zijn al meerdere studies gedaan naar fossielvrije teelt. Dat zijn studies met als vertrekpunt de huidige situatie. Het ministerie van LNV heeft gevraagd om als vertrekpunt te kiezen een beschrijving van hoe het toekomstige bedrijf eruit kan zien en dan terug te kijken (back casting) naar wat er zou moeten worden gedaan om dat doel te bereiken, gegeven wat er nu aan best beschikbare teeltwijzen, technieken en concepten zijn (forecasting). Het combineren en verbinden van deze benadering van twee zijden, brengt het te overbruggen “gat” in beeld.

Dit is een voorstel om een studie volgens deze aanpak uit te voeren in 3 werkpakketten:
WP1. Start workshop.
Met alle te betrekken partijen en de coördinatoren van kas als energiebron waarbij de wordt besproken en uitgewerkt.  De bestaande kennis over het fossielvrije belichte glastuinbouw bedrijf wordt in de vorm van een korte samenvatting (management samenvatting) op een rij gezet.
WP2. Uitwerken van het visie document voor 4 gewassen.
Deze gewassen worden gekozen in samenspraak met de coördinatoren van kas als energiebron. Deze 4 gewassen zijn representatief voor een groep gewassen, en dekken gezamenlijk een groot deel van het areaal aan belichte teelten af. De uitwerking betreft een kwantificeren van de energiebehoefte van de gewassen voor warmte en belichting voor 2050. Uitgangspunt is dat die energiebehoefte en CO₂ vraag fossielvrij kan worden ingevuld. Voor de 4 gewassen beschrijven wat de huidige stand van de techniek is om energie zuinig te telen.
WP3. Onderzoeksvragen identificeren en rapportage.
De uitwerkingen van het toekomstbeeld en van de huidige situatie worden naast elkaar geplaatst en de kennishiaten geïdentificeerd. Hiervoor worden een aantal besprekingen en workshops met experts belegd. Vervolgens wordt beschreven welke stappen of onderzoeken nodig zijn om de afstand tussen toekomst en heden te overbruggen.

Projectnummer E21003
Startdatum 01-02-21
Einddatum 31-07-21
Afgerond Nee
Budget €60.160
Innovatieprogramma Kas als Energiebron

Meer projecten

AquaConnect

Lopend Glastuinbouw Waterproof

Doelstelling Doel van het project voor de Stichting Kennis in Je Kas is mogelijkheden te ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende goed gietwater…

lees meer

Het kasdek van morgen; vandaag

Lopend Kas als Energiebron

Doelstelling Het testen van een coating op glas waarmee een AR coating gecombineerd wordt met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard…

lees meer

Ontwikkeling van een virussensor

Lopend Glastuinbouw Waterproof

Doelstelling: Het project levert nieuwe kennis en gereedschap op over de inzetbaarheid van biosensoren voor de real-time detectie van virussen in…

lees meer