Decision Support Tool Efficiënte CO2 dosering

Beschrijving

Doel:
Ontwikkelen en testen van een bedrijfsspecifieke online adviestool voor optimale CO2 dosering om telers inzicht te geven in de CO2-voetafdruk van teeltstrategieën. Telers kunnen met de tool een betere afweging maken over de optimale CO2 dosering, juist ook aan de hand van veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld energie- en CO2 prijzen).

Projectbeschrijving:
CO2 is een belangrijke productiefactor in de Nederlandse glastuinbouw. Door beperking van het aardgasgebruik neemt de beschikbaarheid voor de teelt af. Hoewel de algemene principes van de effecten van CO2 op de productie voldoende bekend zijn, is er toch nog veel onduidelijk over CO2 in de dagelijkse praktijk op bedrijven. De marginale waarde van een kg gedoseerde CO2 verschilt per teelt, per bedrijf, per gewas, per seizoen en wordt beïnvloed door tal van factoren zoals het weer, de prijsniveaus van gas, elektriciteit en het product, de kasuitrusting en de gevolgde teeltstrategie. Voor de tuinbouwsector is CO2 in toenemende mate een schaarse productiefactor; verspilling staat dan gelijk aan verlies (en is uiteraard ook zeer ongewenst in het licht van de klimaatverandering). Het is voor telers vrijwel ondoenlijk om zonder hulpmiddelen de juiste keuzes te maken op het gebied van CO2- dosering. Ook is het lastig om door middel van demonstratieproeven dit soort gedetailleerde en specifieke kennis over te brengen.
Uitgaande van een bestaand prototype van WUR Glastuinbouw heeft B-Mex de afgelopen jaren in samenwerking met OCAP, energie-adviseur Jan van den Enden en LetsGrow.com OcapOptimaal.nl ontwikkeld, een betaalde adviestool die bedrijfsspecifiek de optimale dosering van OCAP CO2 per uur berekent. De tool is bewust zo eenvoudig en generiek mogelijk gehouden om te zorgen dat telers er snel en met weinig begeleiding zelfstandig mee aan de slag kunnen. Dit project beoogt het ontwikkelen van een prototype van een online adviessysteem in de volgende stappen:

  1. Voorbereiding, ontwerp, MVP. In deze fase wordt een eenvoudige web-applicatie gebouwd, waarbij de huidige OCAP Optimaal website als uitgangspunt dient met een aantal uitbreidingen. Hiervan worden een aantal voorbeelden uitgewerkt.
  2. Testbedrijven, BCO, klankbordgroep. In de 2e fase wordt een BCO geformeerd en wordt de demo applicatie gebruikt om bij een groot aantal telers (glasgroenten, snijbloemen, potplanten) en teeltadviseurs de informatiebehoefte in kaart te brengen. Op basis hiervan wordt een programma van eisen opgesteld samen met de BCO en testbedrijven gezocht. Hierna vindt een go/no go plaats.
  3. Testen, bouwen versie 2. De demoversie zal worden aangesloten bij de testbedrijven en die worden begeleid. Tegelijkertijd wordt versie 2 gebouwd, waarbij het mogelijk wordt om scenario’s door te rekenen t.a.v. verschillende klimaatinstellingen en het effect zien afhankelijk van de verschillende prijsniveaus (gas, elektra, CO2, product). De versie 2 wordt besproken met de BCO. Hierna vindt weer een go/no go plaats.
  4. Testen versie 2, bouwen versie 3. In deze fase wordt versie 2 getest en wordt versie 3 gebouwd. Versie 3 moet antwoord geven op de vraag hoeveel meerwaarde het rekenen met een uitgebreid gewasmodel heeft in dit verband (kandidaat t.z.t.: tomaat? Gerbera? Kalanchoe?). Verwacht wordt dat in meer detail kan worden gerekend aan de plantbalans, het bijsturen van afwijkingen en de effecten op productie en kwaliteit (uiteraard in samenhang met gas, elektra, CO2 en economie). Na afloop van deze fase een demo/workshop; evaluatie versie 2, demo versie 3. Hierna vindt weer een go/no go plaats.
  5. Testen versie 3, bouwen versie 4. Zelfde aanpak; versie 3 testen, versie 4 bouwen. Hoofdthema van versie 4 is scenariorekenen: op basis van verschillende gedetailleerde instellingensets per periode kunnen verschillende teeltstrategieën worden doorgerekend en vergeleken. Hierna vindt weer een go/no go plaats.
  6. Testen versie 4. Na afloop van deze fase een demo/workshop; evaluatie versie 4.
  7. Evaluatie. Er vindt een evaluatie plaats met de opdrachtgevers, waarbij een belangrijk punt is hoe de resultaten het beste beschikbaar kunnen worden gesteld aan de sector. Een adviessysteem is een dienst, geen product.
  8. Eindrapportage met een afsluitende workshop.
Projectnummer E22004
Startdatum 01-07-22
Einddatum 30-06-24
Afgerond Nee
Budget €245.000,-
Innovatieprogramma Kas als Energiebron

Meer projecten