Resultaat KijK-onderzoek Water: Waterbanksysteem Westland

De onderzoeksprojecten die geheel of deels worden gefinancierd vanuit Kennis in je Kas betreffen vrijwel altijd langlopende projecten. Het betreft immers strategisch en fundamenteel onderzoek dat ook nog eens gewasoverstijgend is. Dat vergt een gedegen aanpak en dat kost tijd. Ondertussen worden de eerste projecten afgerond en worden de resultaten gepubliceerd. Voorbeeld daarvan is het project COASTAR.

Die resultaten worden gepubliceerd op de websites van de onderzoeksprogramma's van Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof. Met regelmaat wordt ook op de websites van Kennis in je Kas aandacht besteed aan de resultaten van het onderzoek middels nieuwsberichten en verwijzingen naar het onderzoek. Dit keer aandacht voor onderzoeksproject COASTAR, dat kan leiden tot een kansrijk waterbanksysteem.

Belangrijke vervolgstap
Wateroverlast en verzilting van de ondergrond kunnen effectief worden tegengegaan met een waterbanksysteem voor (tuinbouw)bedrijven in het Westland. Dat is de belangrijke conclusie van het rapport COASTAR Waterbank Westland: droge voeten, voldoende gietwater. Wel zijn er nog belangrijke aandachtspunten en vraagstukken, waarvan de (juridische) discussies over de toekomst van het beleid rondom regenwaterinfiltratie, grondwateronttrekkingen en brijnlozingen de belangrijkste zijn. Vooruitlopend op de uitkomst van deze discussie zien gebiedspartners in het Westland een pilot als belangrijke vervolgstap.

Zoetwatervoorraad
De regio Westland wordt gekenmerkt door een bloeiende en innovatieve glastuinbouwsector. Deze sector heeft veel water nodig om de producten als siergewassen, groenten en fruit te laten groeien. In een deel van de gietwaterbehoefte voorziet de sector door hemelwater op te vangen dat van de kassen afstroomt tijdens regenbuien. Aanvullend wordt gebruik gemaakt van brak grondwater dat wordt ontzilt, maar deze praktijk staat onder druk. Hoe kan deze behoefte in de toekomst op een goede manier worden ingevuld? En zijn er koppelingen mogelijk met andere watervraagstukken in het Westland, zoals wateroverlast? Hier biedt een waterbanksysteem een oplossing.
Een waterbank is een organisatorische oplossing, die het mogelijk maakt dat er voldoende overtollig regenwater in de ondergrond wordt geïnjecteerd om de zoetwatervoorraad aan te vullen. Een dergelijk systeem kan gebruikt worden om een balans te creëren tussen infiltratie in en onttrekking uit een grondwatersysteem. Daarnaast kunnen de lasten voor infiltratie worden verdeeld over de partijen die voordeel halen uit de onttrekkingen. Bijkomend voordeel is dat bovengronds, in de hemelwaterbassins, meer ruimte komt voor het bergen van piekbuien.

Uit het rapport COASTAR Waterbank Westland: droge voeten, voldoende gietwater  blijkt dat een waterbanksysteem wateroverlast en verzilting van de ondergrond daadwerkelijk tegengaat. Klik hier om naar de projectpagina te gaan.

Meer nieuws