Resultaat KijK-onderzoek Water: Onderzoek naar herkomst onverwachte middelen in water

De onderzoeksprojecten die geheel of deels worden gefinancierd vanuit Kennis in je Kas betreffen vrijwel altijd langlopende projecten. Het betreft immers strategisch en fundamenteel onderzoek dat ook nog eens gewasoverstijgend is. Dat vergt een gedegen aanpak en dat kost tijd. Ondertussen worden de eerste projecten afgerond en worden de resultaten gepubliceerd, zoals het waterproject naar de herkomst van onverwachte middelen in het oppervlaktewater.

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland en Glastuinbouw Waterproof heeft CLM onderzocht wat de oorzaak zou kunnen zijn van de normoverschrijdingen van niet langer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. In het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden worden nog steeds gewasbeschermingsmiddelen gevonden die al langere tijd niet meer zijn toegelaten. In het project ‘Herkomst onverwachte gewasbeschermingsmiddelen in water’ is daar onderzoek naar gedaan.

Doel van het project
Soms overschrijden de gevonden middelen de waterkwaliteitsnorm. Deze normoverschrijdingen zijn besproken met de sector en zijn voor telers onverwacht en onverklaarbaar. Voor niemand is duidelijk wat de herkomst kan zijn. Illegaal gebruik wordt niet gezien als belangrijke oorzaak, ook omdat er sommige middelen bij zijn die niet logisch zijn om toe te passen in de glastuinbouw.
Doel van het project was het achterhalen van de herkomst van een achttal werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Middelen die geen toelating meer hebben in de glastuinbouw, maar nog wel voor overschrijdingen zorgen in waterkwaliteitsmetingen. Het project is begeleid door een begeleidingscommissie, samengesteld uit medewerkers van de waterschappen Hunze en Aa’s en Limburg en de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland & Krimpenerwaard en vertegenwoordigers van Glastuinbouw Nederland.

Conclusies
De acht onverwachte stoffen (bitertanol, fipronil, imidacloprid, pendimethalin, permethrin, thiamethoxam, thiofanaat-methyl en carbendazim) worden aangetroffen in het oppervlaktewater. Zeven van de acht overschrijden in meer of mindere mate de oppervlaktewaternormen in de vier onderzochte glastuinbouwgebieden. Zeven van de acht onverwachte stoffen zijn inmiddels verboden als gewasbeschermingsmiddel.
Voor de glastuinbouw als bron kan de toepassing als gewasbeschermingsmiddel - voordat het verbod van kracht was - hebben bijgedragen aan de normoverschrijdingen wanneer sprake was van geen of onvoldoende aansluiting van de kassen op het riool en de gewenste zuivering nog niet werd uitgevoerd of onvoldoende effectief was. Of dat er sprake was van lekkages in de kassen. Eventueel kan ook illegaal gebruik na het verbod hebben plaatsgevonden.

Het onderzoek ‘Herkomst onverwachte gewasbeschermingsmiddelen in water’ is gefinancierd door het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw en Stichting Kennis in je Kas (KijK). Klik hier om naar de projectpagina te gaan. Daar is de eindrapportage met de onderzoeksresultaten te vinden. Ook de linkjes naar nieuwsberichten over dit onderzoek staan op de projectpagina.

Meer nieuws