Programmaraad KijK: Akkoord voor vijf nieuwe onderzoeksprojecten en informatieve animatie

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft begin maart in totaal vijf nieuwe projecten goedgekeurd. Er werd groen licht gegeven voor vier energieprojecten en een onderzoek op gebied van plantgezondheid. Daarnaast stemde de programmaraad in met het voorstel om een professionele, informatieve animatie te laten maken.

Dat filmpje moet het traject dat onderzoeksvoorstellen afleggen alvorens ze door de programmaraad worden beoordeeld, helder en overzichtelijk in beeld brengen. Onder ondernemers blijkt daarover nog steeds veel onduidelijkheid te bestaan. De animatie moet de rol en inbreng van telers, themagerichte ondernemersgroepen, specialisten en de programmaraad schematisch in beeld brengen. Doel is het draagvlak en begrip voor de verplichte telersbijdrage voor Kennis in je Kas te vergroten. Ondernemers die een onderzoeksvraag hebben, kunnen die indienen via het aanvraagformulier op de website van KIJK onder de knop: Uw idee voor onderzoek.

Goedkeuring onderzoeksprojecten
De programmaraad beoordeelde tijdens de bijeenkomst van begin maart zes projecten (een op gebied van Plantgezondheid en vijf voor Energie). Een tweede plantgezondheidsproject is verlegd en één energieproject is door de programmaraad afgewezen en wordt teruggelegd bij de ondernemersgroep Kas als Energiebron. Onderstaande onderzoeksprojecten zijn goedgekeurd en staan inmiddels vermeld op de website van Kennis in je Kas.

Plantgezondheid

Weet wat er Leeft—Real time monitoring van plagen en bestrijders
Het doel van dit project is het ontwikkelen en verbeteren van geautomatiseerde bemonstertechnieken voor het identificeren en kwantificeren van plagen en biologische bestrijders, deze digitaal te koppelen zodat, via een soort digitaal dashboard, inzicht wordt verkregen in de dynamiek van populaties in ruimte en tijd via big dataverwerking.

Energie

Veilig en effectief reinigen AR-glas; deel 2
Dit onderzoek moet duidelijkheid scheppen over welke middelen en methodes, die op dit moment op de markt zijn, gebruikt kunnen worden om AR glas veilig en effectief schoon te maken.

Het kasdek van morgen
Doelstelling van dit project is het testen van een coating op glas waarmee een AR coating wordt gecombineerd met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard worden is de inschatting. Voordat het project kan beginnen wordt nog wel goed naar de situatie rondom de octrooien gekeken en de openbaarheid van de kennis.

Fossielvrij (belicht) glastuinbouwbedrijf in 2050
Dit project moet resulteren in een schets van het toekomstbeeld voor een fossielvrij (belicht) en emissieloos glastuinbouwbedrijf. Dit toekomstbeeld moet op hoofdlijnen gekwantificeerd en uitgewerkt zijn voor vier gewassen. De rapportage geeft aan welke stappen nodig zijn om dit toekomst beeld te realiseren.

Gewasgezondheid bij jaarrond productie onder LED
Doelstelling is kennisontwikkeling over de gevolgen van gewasbelichting met LED (lichtintensiteit, daglengte, lichtspectrum en verhouding lamplicht/daglicht) op de ontwikkeling van plaaginsecten en biologische bestrijders. De exacte invulling en keuze van plagen en bestrijders zal in overleg wordengedaan, zodat dit project voldoende gewasoverstijgend is.

Meer nieuws