“Oprichting van Kennis in je Kas is prestatie van formaat”

“Als je voorop wil blijven lopen op gebied van kennis en innovatie dan is kennisontwikkeling cruciaal; zowel op gebied van praktijk-, functioneel- als strategisch, gewasoverstijgend onderzoek”, dat benadrukt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van de programmaraad van KijK. De stappen die de Nederlandse glastuinbouw heeft gezet met de oprichting van stichting Kennis in je Kas noemt zij een prestatie van formaat.

Daarmee doelt zij met name op de samenwerking met het ministerie van LNV. “Dat heeft geleid tot een Verbindend Verklaring waardoor alle telers in de glastuinbouw meebetalen aan strategisch onderzoek voor de langere termijn. Bovendien verdubbelt het ministerie het onderzoeksbudget, juist vanwege die collectieve bijdrage vanuit de sector. Het is echt knap dat we dit met elkaar hebben gerealiseerd. Ik constateer dan ook dat hier met jaloezie door andere sectoren naar wordt gekeken.”
De voorzitter van de programmaraad, die deze functie sinds mei 2021 vervult, meent dan ook dat de sector deze situatie moet koesteren. “Ook als het even niet van een leien dakje loopt.”

Weloverwogen besluit
Uiteraard kijkt Adri Bom-Lemstra ook kritisch naar het functioneren van de programmaraad, die zij voorzit, maar waarin zij geen stemrecht heeft. “Beslissingen over nut en noodzaak van de onderzoeksvoorstellen moeten uiteraard door telers worden genomen. Ik ben blij met de vijf glasgroente- en vier siertelers in de programmaraad.” Zelf constateerde zij ruim een jaar geleden dat de onderzoeksvoorstellen die ter tafel kwamen razend ingewikkeld waren. In die constatering bleek zij niet alleen te staan. “Ook voor de leden van de programmaraad zijn dergelijke technische documenten geen dagelijkse kost. Daar moeten we kritisch naar blijven kijken. Het is een ingewikkeld proces voor de programmaraad om een goed en weloverwogen besluit te nemen over de voorstellen. Het positieve is dat de onderwerpen voor strategisch, gewasoverstijgend onderzoek worden opgebracht vanuit de ondernemers en de teeltbedrijven. De diverse ondernemersgroepen hebben daar een belangrijke taak in.”

Draagvlak koesteren
Zij vindt het de taak van de organisatie achter KijK om de programmaraad te blijven faciliteren. “Dat was ook de vraag die ik mezelf heb gesteld: hoe kan ik dat proces als voorzitter ondersteunen. De taal van onderzoekers is anders dan die van ondernemers, maar ze moeten elkaar wel verstaan en begrijpen. Onderzoeksvoorstellen moeten niet uitgebreider, maar wel praktischer worden geformuleerd.”
Boeiend en nuttig vindt de voorzitter ook de discussie over het belang van onderzoek. “De noodzaak van Kennis in je Kas wordt breed gedragen, maar de projecten moeten aansluiten bij de uitgangspunten. Dat vereist ook terugkoppeling vanuit de programmaraad naar hun achterban, die direct of indirect is vertegenwoordigd. Telers betalen voor KijK en krijgen daar kennis en informatie voor terug. Dan is het van essentieel belang dat zij goed en adequaat worden geïnformeerd en dat we de noodzaak blijven herhalen. Doen we dat niet, dan valt het draagvlak op den duur weg.”

Voorop blijven lopen
Adri Bom-Lemstra vindt het onder meer van groot belang dat het onderscheid tussen KijK-onderzoek en praktijkonderzoek helder wordt gemaakt. Daarnaast noemt zij het niet zinvol als de discussies, die in de ondernemersgroepen zijn gevoerd, in de programmaraad worden overgedaan. “Het is de taak van de ondernemersgroepen om duidelijk over te brengen waarop is getoetst. Dat versnelt het proces. Dus ook dat is een continu aandachtspunt, waarbij communicatie naar de achterban onze voortdurende aandacht moet hebben.”
Ondertussen is de aanvraag voor de Verbindend Verklaring voor de komende jaren aangevraagd bij het ministerie. “En dat is noodzakelijk, want een sector die vooruit wil, is nooit klaar met onderzoek. Situaties veranderen voortdurend; kijk naar het klimaat, kijk naar de politiek, kijk naar de economie. Dat is soms lastig, dat snap ik, maar anderzijds biedt het ook voortdurend kansen. Wees ook blij dat zaken veranderen, dat je moet anticiperen om voorop te kunnen blijven lopen. Dat zijn zaken die je moet koesteren. Kennis in je Kas zie ik als cruciaal voor het voortbestaan van onze sector.”

Toekomst bepalen
Ook als het goed gaat, is het van belang dat je blijft focussen op de toekomst, zo geeft Adri Bom-Lemstra ondernemers in de glastuinbouw mee. “Door actief mee te denken, kunnen telers die toekomst ook mede bepalen. Ondertussen moeten we zeker niet vergeten om de positieve beelden te benoemen en de resultaten uit te dragen. Als sector willen we altijd vooruit, maar het heeft ook waarde om af en toe om te kijken. Dan zie je wat onderzoek de glastuinbouw de afgelopen jaren en decennia allemaal heeft gebracht.”

Meer nieuws