Goedkeuring programmaraad voor jaarverslag 2021 Kennis in je Kas

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft het jaarverslag over 2021 goedgekeurd. Het verslag van de activiteiten en ontwikkelingen in 2021 is terug te vinden op de website van Kennis in je Kas en via onderstaande link. 'Bij het onderzoeksprogramma KijK zit de ondernemer aan het stuur. Het is van én voor ondernemers. De Programmaraad, die bestaat uit negen telers, gaat over de hoofdlijnen van het onderzoek, het financieel beheer en de honorering van projecten', zo benadrukken voorzitter Adri Bom-Lemstra en secretaris Ruud Paauwe in hun voorwoord.

Belangrijk onderdeel van het jaarverslag is het overzicht van alle projecten die tot en met het einde van verslagjaar 2021 zijn goedgekeurd en opgestart. Omdat het vrijwel uitsluitend meerjarige projecten betreft, worden de resultaten van de eerste projecten vanaf het huidige kalenderjaar verwacht. De projecten binnen het programma van KijK zijn gericht op gewasoverstijgend onderzoek en innovatie in het primaire productieproces. 

Gewasoverstijgende innovaties
Door de Verbindend Verklaring zijn alle telers verbonden aan het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas. Dit betekent dat alle glastuinders meebetalen aan de toekomst van de sector. Gewasoverstijgende innovaties dragen bij aan versteviging van het concurrentie- en continuïteitsperspectief van de Nederlandse glastuinbouw. Via de themaprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid vindt het onderzoek plaats. Er wordt veel aandacht besteed aan de kennisuitwisseling. Gedegen, gewasoverstijgend onderzoek is van groot strategisch belang voor onze sector. Naast het meer fundamentele, gewasspecifieke onderzoek.

Meer nieuws