Conclusies uit CO2-workshop: efficiënter inzetten van CO2 steeds meer noodzaak

Onlangs kwamen paprika- en chrysantentelers bijeen om te discussiëren over slim gebruik van CO2 in de teelt. Er is winst te halen uit het slimmer inzetten van de steeds beperkter wordende CO2-beschikbaarheid, volgens WUR-onderzoeker Pieter de Visser. Hij leidde het Kas als Energiebron project 'CO2-gebruik moet efficiënter: sectorbrede kennisopbouw en bewustwording'.

Hiervoor werden kennisvragen uit de paprika- en chrysantenteelt geïnventariseerd en bediscussieerd met telers, en met kennis uit onderzoek beantwoord, doorgerekend met modellen of aangegeven als witte vlek in kennis en aandachtspunt voor verder onderzoek. Deze kennisopbouw moet uiteindelijk leiden tot lagere emissie van CO2 zodat de beleidsdoelen van 2030 gehaald worden, en met zo weinig mogelijk verlies aan inkomsten.

Do’s en dont’s
Voor discussie over de projectresultaten en de perspectieven voor de sector kwamen op 12 oktober zo’n 24 paprikatelers hiervoor bijeen, en op 3 november een aantal chrysantentelers. Wat ze mee naar huis namen was een lijstje perspectiefvolle CO2-strategiëen en een reeks handvatten en do’s en dont’s voor efficiënter CO2-gebruik.

Qua projectresultaat bleek de meest opvallende efficiëntie te worden gehaald door verlaging van de CO2-dosering bij raamstanden boven 20%, met gebruik van buitenlucht als er echt geen CO2 geleverd wordt, en met het sturen van de dosering via rekenprogramma’s die de inzet van CO2 slim over dag en teeltperiode verdelen. Zo wordt er binnen Kas als Energiebron ook gewerkt aan de doorontwikkeling van OCAP Optimaal. Daarmee vermijdt de teler dat hij meer betaalt voor de CO2 dan hij aan kilo’s oogst verdient.

Verschillen tussen chrysant en paprika kwamen ook aan bod, zoals de grotere CO2 -vraag in winter bij belichte chrysant, en het feit dat er in regio’s met chrysantenteelt vaak geen OCAP is. De workshops eindigden met de vraag naar de perspectieven van alternatieve CO2-bronnen en eigen CO2-opslag. Het project zal binnenkort worden afgerond met een eindrapportage.

Dit project / onderzoek is tot stand gekomen in het kader van programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland en mede gefinancierd door de Stichting Kennis in je Kas

Meer nieuws