Animatie en infographic brengen besluitvorming Kennis in je Kas overzichtelijk in beeld

Mede op advies van de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) is een professionele, informatieve animatie gemaakt over de besluitvorming rond de onderzoeksprojecten. Dat filmpje brengt het traject dat onderzoeksvoorstellen afleggen, alvorens ze door de programmaraad worden beoordeeld, helder en overzichtelijk in beeld.

Bij veel ondernemers blijkt nog steeds veel onduidelijkheid te bestaan over de wijze waarop onderzoeksvoorstellen voor de programma's Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof tot stand komen en worden goedgekeurd. De animatie moet de rol en inbreng van telers, themagerichte ondernemersgroepen, specialisten en de programmaraad schematisch in beeld brengen. Hetzelfde creatieve bureau heeft tevens een verhelderende infographic gemaakt. Doel is het draagvlak en begrip voor de verplichte telersbijdrage voor Kennis in je Kas te vergroten.

Zelf een onderzoeksvraag?
Ondernemers die een onderzoeksvraag hebben, kunnen die indienen via het aanvraagformulier op de website van Kennis in je Kas onder de knop: Uw idee voor onderzoek.

Meer nieuws